Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dziś jest 28 stycznia 2021 roku, imieniny Agnieszki, Kariny, Lesława

Promocja na wszystkie wydawnictwa WTG -20%!!! Zobacz szczegóły...

Regulamin §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10Regulamin

Regulamin uchwalony na spotkaniu założycielskim w Gnieźnie 28 października 2006. Obecnie, w związku ze zmianą statusu Towarzystwa, został zastąpiony przez Statut.


§1

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zwykłym.


§2

 • Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Gniezno.

§3

Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest: Wojciech Jędraszewski


§4

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony .Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.).


§5

 • Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
 • Towarzystwo utrzymuje się z wpisowego i składek członkowskich

§6

Członkiem Towarzystwa może zostać:

 • Każda osoba pełnoletnia.
 • Osoba niepełnoletnia za pisemną zgoda rodziców, bądź opiekunów.

§7

Celami Towarzystwa są:

 • Upowszechnianie i popularyzacja genealogii w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży.
 • Zrzeszanie genealogów z terenów Wielkopolski i nie tylko.
 • Współpraca w zakresie genealogii z instytucjami naukowymi, archiwami kościelnymi i państwowymi.
 • Współpraca z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów.
 • Doskonalenie i pogłębianie wiedzy wśród członków Towarzystwa.
 • Pomoc w dostępie członków Towarzystwa do archiwów i dokumentów związanych z ich poszukiwaniami genealogicznymi.
 • Udział w różnych akcjach mających na celu ułatwienie poszukiwań i badań genealogicznych.
 • Organizowanie spotkań członków Towarzystwa i ich rodzin w celu większej integracji środowiska.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań , odczytów i seminariów z udziałem historyków , genealogów, kulturoznawców, itp.
 • Organizowanie prelekcji w szkołach i ośrodkach kulturalnych.
 • Wspomaganie - pracą społeczną członków Towarzystwa - instytucji zajmujących się archiwizacją dokumentów, zwłaszcza metrykalnych.
 • Popularyzowanie genealogii poprzez publikacje w środkach masowego przekazu.
 • Służenie radą i pomocą początkującym badaczom genealogicznym, a zwłaszcza młodzieży.
 • Upowszechnianie wśród Polonii badań genealogicznych , jako element więzi z krajem przodków.

§9

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie z osobowością prawną. W momencie zarejestrowania powyższego, Towarzystwo ulega rozwiązaniu.


§10

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez członków założycieli.

Członkowie Założyciele: Winicjusz Dębski, Marzena Jasińska, Wojciech Jędraszewski, Jerzy Osypiuk, Dariusz Stolarski, Agata Weiss